PRIVACY VERKLARING

Via website www.pinkstergemeente-amsterdam.nl wordt allerlei informatie gedeeld over de activiteiten van de kerkelijke gemeente. Pinkstergemeente Amsterdam hecht waarde aan de bescherming van ieders privacy en daarom is hieronder het beleid vastgelegd in verband met de plaatsing van persoonsgegevens en foto’s op de website. Wanneer het gaat om persoonsgegevens wordt zorgvuldigheid en terughoudendheid betracht. Persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard.

Doel van verwerking
Als plaatselijk gemeente hechten wij belang aan het bevorderen van de onderlinge band en betrokkenheid en het bijeenzijn rondom het Woord van God. Om die reden worden er ook persoonsgegevens gedeeld en uitgewisseld. Persoonsgegevens worden bijvoorbeeld gebruikt voor administratie, het organiseren van bijeenkomsten etcetera.

Privacy
Persoonsgegevens van gemeenteleden worden alleen op de website gepubliceerd wanneer dit nuttig is voor uitoefening van de functie. Hierin wordt geprobeerd een zorgvuldige afweging te maken. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van e-mailadressen met als domeinnaam pinkstergemeente-amsterdam.nl.

Foto’s van kerkelijke activiteiten worden zoveel mogelijk in een beveiligde omgeving geplaatst. Worden foto’s in het niet beveiligde deel geplaatst dan worden gemeenteleden hiervoor vooraf over geïnformeerd en kunnen zij het aangeven als zij dit niet wensen. Alle foto’s worden vooraf gescreend. Bij publicatie van foto’s geldt een bepaalde terughoudendheid, zo wordt er bijvoorbeeld gelet op de compositie van de foto en hoe individuele personen erop staan. Dit laatste is een subjectief oordeel en daarom kunt u altijd bezwaar maken tegen plaatsing. Te plaatsen foto’s bevatten geen namen die herleid kunnen worden tot een persoon.

Bezwaar
Wanneer u bezwaar heeft tegen een geplaatste foto waarop u zichtbaar bent, dan kunt u dat (met opgaaf van reden) kenbaar maken door een e-mail te sturen naar: secretariaat@pinkstergemeente-amsterdam.nl De betreffende foto wordt dan zo spoedig mogelijk verwijderd van het portal.

Gebruik persoonsgegevens
Heeft u vragen over het gebruik van (uw) persoonsgegevens? Neem dan contact op met de contact persoon AVG: avg@pinkstergemeente-amsterdam.nl

Verzamelen persoonsgegevens
Tijdens uw bezoek aan de website wordt enige informatie verzameld over de hard- en software van uw computer. Het gaat daarbij om uw IP-adres, browsertype, domeinnaam en toegangstijd. Deze informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren. Deze gegevens worden door de meeste websites vastgelegd en blijven anoniem.

Gebruik van uw persoonsgegevens
Wanneer u zich via de website of op een andere manier voor een activiteit aanmeldt, zal gevraagd worden naar uw naam, uw e-mailadres en enkele andere aanvullende gegevens. Deze gegevens zullen niet aan derden worden doorgespeeld of gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

Uitzending kerkdiensten
Bij livestream wordt aangegeven waar de opname-vrije zone is en deze wordt uitgeschakeld bij een oproep of uitnodiging waar mensen naar voren kunnen komen. Beelden worden tijdelijk opgeslagen en zijn alleen toegankelijk voor leden en vaste bezoekers die de YouTube link per e-mail hebben ontvangen (zieken en raadsleden). 

Publicatie in Media
Bij algemene publicaties wordt er verwezen naar de website waar via een link naar het Privacy Verklaring wordt verwezen.

Ook bij publicatie op internet wordt via deze link naar de Privacy Verklaring verwezen waarin wordt aangegeven hoe er omgegaan wordt met persoonsgegevens.

Beveiligingscamera’s
Er is in het gebouw Keerpunt tijdens diensten camera toezicht op entree, garderobe en nooduitgang.
Deze beelden worden niet gebruikt voor publicatie, tenzij er van rechtswege om wordt verzocht.

Gebruik Sociale Media
Facebookgroep is een besloten groep alleen voor leden die zich pas na goedkeuring van de beheerder mogen worden ingeschreven.

Gebruik Ledenlijst
De ledenlijst wordt beheerd door de verwerker. Deze verwerker krijgt via het gemeentebestuur opdrachten ter verspreiding van alleen de voor dat doel te verstrekken gegevens.
Deze worden nooit aan derden voor commerciële doeleinden verstrekt.

De adressen van de zieken in de gemeente worden niet gepubliceerd, kaarten worden met naam in de daarvoor bestemde brievenbus gedaan en worden door het secretariaat verwerkt, zodat de kaarten worden bezorgd.